Първи стъпки с личните финанси

На 18-годишна възраст настъпва пълнолетие, което дава правото и свободата да се вземат самостоятелни решения във връзка с живота и финансите. В изключително голяма степен тези първи решения предопределят възможния начин на живот и бъдещето, което предстои за младите хора в рамките на техния житейски път. Ето защо е от огромно значение те да разполагат с нужната информация за предприемане на правилните стъпки по отношение на личните си финанси още от първия възможен момент.

Най-важният въпрос пред хората, навършващи 18 години, е „По какъв път да поема?”. Двата основни пътя пред един млад човек са пътят на наемния работник или пътят на свободното предприемачество, включващо в себе си разнообразните свободни професии, изграждането на бизнес и дори създаването на някаква иновация. Тези два пътя предопределят съответните последващи действия, които младите предстои да предприемат занапред.

Изборът, свързан с наемната работа, привидно изглежда като по-сигурен и по-надежден. Той води до необходимостта от изграждането на специфичните умения, които избраната професионална кариера изисква, което често е свързано и със записване на допълнително висше образование или преминаването през нужното начално обучение в съответната сфера като стажант, чирак или доброволец.

От една страна, допълнителното образование е свързано с наличието на допълнителни разходи, а от друга – стажуването може да е свързано с минимални или нулеви приходи и нужда от допълнителна работа за покриване на базовите разходи за живот в този период.

В допълнение, развитието на технологиите и революцията в информационната ера през последните десетилетия недвусмислено показват, че кариерният потенциал и времето, през което избралите този път на развитие ще имат възможност да работят, са изключително ограничени. Дори настъпилата през последните месеци революция в развитието на изкуствения интелект даде ясен сигнал, че в близките години огромна част от съществуващите професии ще бъдат лесно заменени, което предполага вероятността още при завършване на своето образование младите хора да са принудени да търсят различна сфера на реализация, тъй като избраният от тях път може да се окаже заменен точно в момента, в който са вече подготвени за съответната дейност.

Всичко това – съчетано с все по-високите такси и разходи за допълнително образование, често вкарващи младите хора в предварителен дълг, който ще трябва да носят през следващите десетилетия, както и нужните средства за подсигуряване на базовата издръжка по време на самото обучение (дори те да могат да се заработват с някаква почасова работа) – прави така, че този избор да бъде все по-малко предпочитан заради своята истинска същност. Вместо да се развият допълнително умение и знание в избраната от младите хора област, напротив, трябва все повече да се практикува единствено и само за да се „закупи“ допълнително време, през което младите да се насладят на последния безгрижен период от своя живот – изпълнен с купони и забавления, без мисъл за бъдещето и често с ясното осъзнаване, че след това ги чака безсмислен живот, изпълнен с мъка и разочарование, в който трудно ще свързват двата края. Най-големите им постижения ще бъдат да успеят да си закупят и изплатят собствен дом, да създадат семейство, да отгледат децата си с надеждата да им осигурят образование по начин, по който поне те да имат някакъв шанс в живота, който родителите смятат, че не са имали възможност да получат, или с други думи – да успеят да водят един средностатистически обикновен живот, в рамките на който да се надяват, че няма да са от хората, които стават финансово зависими твърде рано, считайки, че избраната от тях професия ще успее да им позволи да си плащат сметките през остатъка от техния живот.

За съжаление този „нормален“ живот отдавна не е сред възможните вероятни пътища за младите хора – когато не се правят нужните стъпки за работа с финансите, които да предоставят възможност за изграждане на нужната финансова свобода и независимост – даваща възможност на човек да живее и да се развива без постоянните мисли за оцеляване, плащане на сметки и свързване на двата края.

От друга страна, пътят на собствения бизнес и свободното предприемачество изглежда като сравнително добро решение за тези, които осъзнават невидимите окови и рискове пред наемната работа. Въпреки това нужните умения и качества, които е необходимо да се притежават в тази посока, са често подценявани, а времето, необходимо за тяхното изграждане, не е никак малко – особено ако младите не разполагат с подходящата за това правилна среда покрай вече успешни ментори, които да им помогнат да ги изградят.

Липсата на тези качества и умения при младите се дължи най-вече на все по-често срещаното погрешно вярване на родителите, че децата трябва да разполагат с време да бъдат деца – т.е. умишлено им се дава време да живеят безгрижно, защото родителите знаят какво чака техните деца, като пораснат, съдейки от себе си и собствения си житейски път.

Дори родителите, които запълват ежедневието на децата си с уроци, спорт и всякакви допълнителни дейности, не си дават сметка, че така вместо изграждането на правилни умения и качества за реализация в живота те просто създават ангажираност на детето, чрез която само могат да се надяват, че то ще прояви определен интерес и талант, който потенциално би предопределил неговите интереси и посока за развитие в живота.

Ето защо в повечето случаи, дори след години упорита работа на взелите решение да се развиват свободно, се получава така, че вместо успех и щастие, животът на повечето бива прахосан в безсмислена надпревара, в която малцина успяват, а ценностите на повечето жадуващи за успех биват подменени от алчност, озлобление, безмилостност и надменност.

Истината е, че решението, което може да доведе младите хора до финансовото благополучие, което те упорито търсят още от ранна възраст, за да живеят изпълнен със смисъл и щастие живот, е свързано най-вече с предприемането на правилните стъпки по отношение на личните им финанси възможно най-рано. Използването на система ще им позволи да премахнат финансите от уравнението на техния живот и така той ще бъде насочен към осъществяване на по-висши цели, свързани с тяхната реализация и изграждането им като част от обществото, която има своя смисъл и предназначение.

Дали пътят на развитие ще бъде свързан с един вид дейност или друга – това повече ще бъде свързано с избора на посоката, в която човек иска да се развива и да допринася към обществото, тъй като по отношение на финансовото благополучие ще се разчита на ефективно работеща система, която да гарантира успеха в тази посока.

Стъпките, свързани с правилното финансово планиране и работата с личните финанси, включват заделянето на определен процент от всеки приход или постъпление, които да служат за изграждането на дългосрочна устойчивост и стабилност – чрез подходящи застрахователни и инвестиционни продукти, воденето на отчетност на ежедневните транзакции, свързани с харченето и получаването на парични средства, включително извършването на анализ на тази информация веднъж на няколко месеца, правилното разпределение на постъпващите финанси в три отделни направления. Направленията са дългосрочно заделяне, покриване на бюджетните разходи, свързани със стандарта на живот, който се води, и спестявания, които имат за цел да осигурят буфер в случай на непредвидени събития и които да бъдат използвани за по-краткосрочни инвестиции и придобиване на активи, които да спомогнат за увеличаване на паричните потоци чрез пасивни приходи, а в даден момент, когато финансовото състояние позволява, да спомогнат и за придобиване на необходимите пасиви като собствен дом и задоволяването на всички други житейски потребности. Разбира се, правилното впрягане на съществуващите активи и пасиви, с които младите разполагат, също може да изиграе важна роля в постигането на търсената финансова свобода за сравнително кратък период от време, като понякога това може да включва и използването на заемни средства по посока на ливъридж за осъществяване на инвестиции, с които напредъкът да бъде значително по-бърз. Не на последно място по важност е и частта от финансовия план, свързана с изграждането и развитието на необходимите умения за постигане на по-голяма продуктивност и повишаването на най-ценния актив в живота на един човек, а именно самия той като средство за заработване на приходи, което е свързано както с четенето на специализирана професионална литература в сферата и областите по отношение на избраната дейност, така и с развитието на по-широк спектър от знания, включително и чрез участие в разнообразни обучения и семинари, които да подпомогнат развитието и изграждането на цялостно разбиране на различните аспекти от живота.

Всичко това може да бъде практикувано независимо от обстоятелствата и текущата финансова ситуация, в които се намира един млад човек, тъй като ключово значение за бъдещия успех имат изграждането на правилните финансови навици и системната работа по финансовото планиране за достатъчно дълъг период от време, благодарение на които усилията на младите могат да бъдат вложени към това да намерят своята цел и предназначение, носейки своя принос и получавайки истинска удовлетвореност от живота, бидейки същевременно истински финансово свободни и независими.


Коментари

{{itemsCountMessage}}


{{parentComent.createdBy.name}}

{{parentComent.date }} {{parentComent.time}}

Коментарът е премахнат поради нарушаване на правилата

{{parentComent.text}}

Напишете коментар

Вашите имейл и телефон няма да бъдат публикувани

{{errorMessage}}
За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД
{{child.createdBy.name}}

{{child.date}} {{child.time}}

Коментарът е премахнат поради нарушаване на правилата

{{child.text}}

{{errorMessage}}
За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД