Каква е ролята на застраховката в живота ни и в нашия финансов план?

Основната роля на застраховането е да даде възможност на човек да се подсигури в случай на възникване на непредвидено събитие, благодарение на което да има финансова подкрепа за преодоляването на настъпилата трудност.

С други думи, застраховането в най-голяма степен може да се тълкува като система, осигуряваща защита, чрез която се извършва подсигуряване и стабилизиране, предоставяйки финансова обезпеченост в момент на нужда поради настъпило непредвидено обстоятелство.

За сравнение – в строителството на сгради тази роля на защита и обезпеченост играят основите на сградата и носещата конструкция. Те имат за цел да гарантират, че сградата ще остане цяла при различни неблагоприятни условия и няма да рухне вследствие на определени събития.

По аналогичен начин застраховането дава възможност за осигуряването на финансова обезпеченост за нещата, които имат значение за хората. В действителност застраховането съществува от хиляди години, тъй като още в древността е имало определена форма на застраховане, чрез която хората са събирали пари за осигуряване на защита от настъпването на определено неблагоприятно събитие. Разбира се, в древността едно от масовите непредвидени и неблагоприятни събития е бил пожарът, тъй като се е разраствал по-мащабно и неконтролируемо, и в онези времена събраните средства са били използвани за възстановяване и изграждане на разрушените домове на хората.

В днешния модерен свят застраховките се предоставят от застрахователните компании. Те имат за цел да осигурят ефективна защита чрез пресмятане на различните рискове и статистически вероятности за всяко отделно събитие. Най-добрите компании са тези, които в продължение на стотици години са доказали ефективната си дейност дори по време на войни, пандемии и други катаклизми – изплащайки обезщетения при възникването на редица непредвидени събития и подпомагайки хората да преодолеят получилите се трудности по най-добрия начин.

Често, когато става дума за финанси, се говори за доходи и постъпления, които зависят до голяма степен от възможността на дадения човек да работи, което е в пряка връзка с текущото му здравословно състояние и неговата работоспособност. Логично, когато човек е възпрепятстван да работи поради здравословен проблем – той няма възможност да заработва пари и именно тук застраховката може да му помогне, като предостави възможност за получаване на финансово обезпечение, което да компенсира липсата на приход или намаляването му в подобни неблагоприятни моменти.

В допълнение, когато става дума за по-сериозен проблем или нещо, което е с трайни или фатални последици, това обезпечение би могло да подсигури финансово семейството и близките на пострадалото лице, чрез което да се гарантира възможността на финансово зависимите от даден човек хора да имат способността да преодолеят това събитие и да успеят да си стъпят на краката във времето.

Ако се направи преглед на ежедневните дейности, в които е ангажиран един човек – ще се забележи, че всички те са изпълнени с определени елементи, които да подсигурят някаква форма на стабилност и защита. За пример – при автомобилите има редица системи за сигурност, които да обезопасят живота на шофьора и пътниците в случай на произшествие. Но докато автомобилът служи за придвижването ни от едно място до друго и целта е да подсигурим своята сигурност по време на неговото движение, то когато говорим за нас като хора, става дума за подсигуряване на нашето здраве и възможността ни да заработваме пари, с които да покриваме сметките си и да плащаме разходите за стандарта на живот, който водим.

Именно тук на помощ идват застраховката „Живот“ и здравната застраховка като инструменти, които могат да осигурят защита в случай на необходимост от средства, с които, от една страна, да се покрият разходите за възстановяване на здравето, а от друга – да бъдат компенсирани пропуснатите ползи от невъзможността да се работи за времето, през което човек е ангажиран с възстановяването на своето здраве.

По този начин е възможно да бъде ограничена сумата, която е предназначена за подсигуряване на живота и здравето до размер, който съответства на доходите и гарантира адекватна устойчивост, тъй като разходите за здраве могат да превишат хилядократно финансовите възможности на един човек, а невъзможността да се заработват средства може да трае и дълги години. Така осигурената застрахователна защита гарантира възможността да се преодолее непредвидимо препятствие, което в противен случай може да доведе до трайни и дори фатални последици за един човек и за неговите близки.

Разбира се, изборът на подходяща комбинация от застраховки има ключов характер, тъй като не всеки продукт може да свърши една и съща работа, а и наличието на посредник, който може да окаже адекватно съдействие в случай на събитие, ще изиграе ключова роля за бързото и успешно получаване на съответстващото обезщетение.

По този начин постигането на целите на всеки един човек става въпрос само на време и усилия, тъй като благодарение на застраховките могат да бъдат премахнати голяма част от съпътстващите непредвидими фактори, които биха могли да окажат негативно влияние и да създадат затруднение в придвижването на хората по техния финансов план и осъществяването на техните мечти.

Естествено, както е във всяка друга сфера, и при застраховането трябва да се използват професионалисти, които правилно да подбират подходящите продукти и да съдействат за тяхното последващо използване, тъй като става дума за специфични инструменти, които имат своите особености, поради което трябва да бъдат съобразени и съответните правила за тяхната употреба.

Един важен пример за това е, че не е възможно използването на застраховка за покриване на разходите, свързани с възстановяване на нашето здраве, когато става дума за минал здравословен проблем, който съществува още от преди сключването на самите застрахователни продукти. Логично е застрахователят да не може да носи отговорност за вече настъпили събития, които предполагат определено лечение в бъдещето, тъй като тогава не става въпрос за непредвидени обстоятелства, а за нещо, което се знае със сигурност.

Това е и причината да се препоръчва предприемане на действия по посока подсигуряване със съответните застрахователни продукти във възможно най-ранния момент, в който даден човек научи за тях, тъй като, от една страна, това гарантира възможно най-ниската цена поради по-малката възраст на лицето, което се застрахова, и от друга страна – може да се очаква, че ще има възможно най-малко предхождащи събития и състояния, които в по-малка степен биха повлияли на застрахователното покритие, което е възможно да получи самият човек. Сега е единственото време, в което може да се предприемат действия, защото после може да е вече невъзможно, а застраховката може да потрябва само веднъж и е най-добре да я имаш, както и да разполагаш с правилните партньори за нейната ефективна употреба!


Коментари

{{itemsCountMessage}}


{{parentComent.createdBy.name}}

{{parentComent.date }} {{parentComent.time}}

Коментарът е премахнат поради нарушаване на правилата

{{parentComent.text}}

Напишете коментар

Вашите имейл и телефон няма да бъдат публикувани

{{errorMessage}}
За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД
{{child.createdBy.name}}

{{child.date}} {{child.time}}

Коментарът е премахнат поради нарушаване на правилата

{{child.text}}

{{errorMessage}}
За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД